Πικέρμι: Δημοπρασία για τη δημιουργία πάρκινγκ και επέκταση προαυλίου στην Κοντοράβδη – Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν οικόπεδο

Date:

Share post:

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου προκηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης έκτασης για την επέκταση του προαύλιου χώρου και την δημιουργία χώρου στάθμευσης στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε. Πικερμίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006
και του Π.∆. 270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :

1) Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου)

Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει:

• Να βρίσκεται κοντά στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε. Πικερμίου

• Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή άλλου κοινοχρήστου
χώρου.

• Να έχει συνολικό εµβαδό από 2.000µ2 έως 3.000,00 µ2 περίπου και το έδαφος να µην είναι
βραχώδης

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας

H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:

Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων.

Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη.

3) Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου.

Η µίσθωση θα διαρκέσει έξι (6) έτη . Η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης του µισθίου. Ο ∆ήµος Ραφήνας-Πικερµίου διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταλείψει οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση, πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια της µίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να παράγεται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου που έχει µισθώσει ο ∆ήµος και για κανέναν προβαλλόµενο λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση λύσης της σύµβασης για την περίπτωση κατάργησης της στεγαζόµενης υπηρεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το εκµισθωτή τριάντα (30) ηµέρες πριν τη λύση της
σύµβασης.

4) Πληρωµή µισθώµατος – Εγγύηση

Η καταβολή των µισθωµάτων θα γίνεται από το µισθωτή ∆ήµο στον κύριο του ακινήτου (εκµισθωτή) µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µισθωτικού µήνα. Το µίσθωµα αυτό θα προσαυξάνεται κατ’ έτος µετά τo πρώτο έτος κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού. Ως ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού νοείται το ποσοστό της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του αµέσως προηγουµένου της αναπροσαρµογής µηνός σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή) όπως αυτό υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία στη διάρκεια της εκµίσθωσης ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τη σύµβαση που θα καταρτιστεί, αυτή λύεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή για την καλή χρήση του μισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή μισθωμάτων ως εγγυοδοσία.

5) Στοιχεία ακινήτων

Τα προσφερόµενα ακίνητα πρέπει να προορίζονται ή να είναι κατάλληλα διασκευασµένα για την χρήση, και να πληρούν του όρους που περιγράφονται στο «Προσάρτηµα» της παρούσας.

∆ικαίωµα συµµετοχής

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί κύριοι, επικαρπωτές και κάτοχοι ακινήτων βάσει σύµβασης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης (leasing), των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσης διακήρυξης και είναι απολύτως
έτοιµα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού Οι κάτοχοι ακινήτων βάσει σύµβασης
Leasing πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου, που θα
συνυπογράφει τη σύµβαση µίσθωσης, διασφαλίζοντας την αδιακώλυτη χρήση του µισθίου από τον ∆ήµο καθ’
όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, σε περίπτωση δε καταγγελίας της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
υπεισέρχεται ως εκµισθωτής στη σύµβαση µε τον ∆ήµο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής, µε τους ίδιους όρους.
(παρ.1 άρθρο 3 Ν.3130/03, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 166 του Ν.4099/2012).

6) Εκπροσώπηση:

• Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους στο οποίο έχει
παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας
δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης.

• Φυσικά πρόσωπα: Μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το ∆ιαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού.

• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο ή από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη.

• Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου προσώπου (φυσικού ή νοµικού) οφείλει να προσκοµίσει
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόµενου – κατόχου του ακινήτου ή της ενδιαφερόµενης εταιρείας
ή κοινοπραξίας, νοµίµως υπογεγραµµένο.

7) Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

• Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός της προβλεπόµενης εικοσαήµερης προθεσµίας της παραγράφου Α περίπτωση Α1 του όρου ( 18 ) της παρούσης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας-Πικερµίου οδός Αραφηνίδων Αλών 12 ΤΚ19009 ΡΑΦΗΝΑ, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες που ισχύουν για τις δηµοτικές υπηρεσίες.

• Ταχυδροµική αποστολή. Γίνεται µε συστηµένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας
προθεσµίας, µε ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε µε φάκελο ο οποίος
παραλήφθηκε µετά την οριζόµενη προθεσµία, για να κριθεί εµπρόθεσµη, πρέπει να αποδεικνύεται,
από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή από σχετική βεβαίωση ότι έχει αποσταλεί εντός της οριζόµενης
προθεσµίας.

• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

• Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη προετοιµασία και
υποβολή φακέλων προσφοράς.

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για διάστηµα (100) ηµερών από την
ηµεροµηνία λήξης της διαδικασίας υποβολής τους. Η προθεσµία µπορεί να παρατείνεται µε την
έγγραφη συγκατάθεση του συµµετέχοντος. Εντός του ανωτέρω διαστήµατος πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχει υπογραφθεί συµφωνητικό µίσθωσης.

• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των
προϋποθέσεων της διακήρυξης.

spot_img

Related articles

Ευρωεκλογές: Πρώτη σε «σταυρούς» η ακρίβεια – Αναταράξεις σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για υποψήφιους και στρατηγικές

Με τις ευρωεκλογές να έχουν πάρει χαρακτήρα «εθνικής κάλπης» για την κυβέρνηση, όπως δηλώνει εμφατικά ο ίδιος ο...

«Με ένα όνειρο τρελό…» – Σε έκσταση οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Βενιζέλος

Ώρα αποθέωσης στο Ελ. Βενιζέλος για τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Η αποστολή των μεγάλων...

Ο “λάθος υπολογισμός” που οδήγησε στην κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ – Ιράν

Το Ισραήλ βρισκόταν μόλις λίγα λεπτά πριν από μια αεροπορική επιδρομή την 1η Απριλίου, η οποία σκότωσε αρκετούς...

Πύραυλοι του Ισραήλ έπληξαν εγκατάσταση στο Ιράν

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση, ότι πύραυλοι που εκτόξευσαν αεροσκάφη του...